Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A.

 1. Dzień ogłoszenia Wezwania: 1 grudnia 2020 r.
 2. Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 21 grudnia 2020 r.
 3. Dzień zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 20 stycznia 2021 godz. 17:00
 4. Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji zdematerializowanych: 3 lutego 2021 r.
 5. Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 stycznia 2021 r.
 6. Akcje będące przedmiotem Wezwania: 6.905.644 akcji na okaziciela spółki POLNORD S.A.
 7. Wzywający: Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie pod adresem: 1082, Futóutca 47-53. VII. em.
 8. Cena, po jakiej Spółka będzie nabywać Akcje: 3,55 PLN

Jak złożyć zapis dotyczący akcji na okaziciela?

 

Mam dostęp do BDM onLine

 1. Zaloguj się do BDM onLine
 2. Wypełnij wniosek w menu Wnioski>> Rachunek maklerski >>  Wezwanie - POLNORD - Zapis
 3. Przedmiotem zapisu mogą być wyłącznie niezablokowane akcje dostępne na koncie stanu posiadania w KDPW (transakcja kupna została już rozliczona w KDPW). Jeżeli liczba w/w akcji będzie mniejsza niż liczba akcji wskazanych w zapisie, zapis zostanie zredukowany do w/w liczby akcji.
 4. Zapis może złożyć właściciel, współwłaściciel lub osoba posiadająca pełnomocnictwo pełne do dysponowania rachunkiem.

Nie mam dostępu do BDM onLine

 1. Złóż zapis w POK Domu Maklerskiego BDM S.A.     

W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze swoim POK-iem 

Wróć