Powierzenie aktywów do zarządzania profesjonalistom eliminuje konieczność angażowania własnego czasu w analizę spółek i rynków a zarazem pozwala osiągnąć wyższe zyski od tych uzyskiwanych z tradycyjnych lokat bankowych.

W zależności od indywidualnych preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka proponujemy zarówno bezpieczne formy inwestycyjne tj. portfel bezpieczny oraz stabilny jak i portfele charakteryzujące się określonym stopniem ryzyka czyli portfele: zrównoważony, fundamentalny, agresywny i niepubliczny. Proponujemy również portfel indywidualny umożliwiający wykorzystanie własnej strategii inwestycyjnej.

Zarządzaniem aktywami Klientów zajmują się u nas licencjonowani doradcy inwestycyjni przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Prowadzenie polityki inwestycyjnej, dobór odpowiedniej strategii, a także podejmowanie w imieniu Klientów decyzji inwestycyjnych dokonywane jest z myślą o maksymalizacji stopy zwrotu, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na jej wysokość. Z Wydziałem Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi współpracuje Wydział Analiz, zatrudniający wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę analityków.

Minimalna wartość portfela dla wszystkich modeli wynosi 50 000 PLN.

Zobacz jakie modele portfela obejmuje oferta:

Model Portfela Bezpiecznego

Portfel Bezpieczny 

Jakie cele ma pakiet bezpieczny:

 • ochrona powierzonego kapitału przed inflacją,

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet bezpieczny:

 • niskie ryzyko inwestycji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela bezpiecznego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Sprawdź jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych.

Zobacz elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko płynności.

Benchmark:

  WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych).
Model Portfela Stabilnego

Portfel Stabilny

Jakie cele ma pakiet stabilny:

 • osiąganie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet stabilny:

 • umiarkowane ryzyko inwestycji,
 • minimalna ekspozycja na indeks WIG20,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela stabilnego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne,
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne,
 • akcje spółek z indeksu WIG20, prawa poboru tych akcji.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne.
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na indeks WIG20
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Sprawdź jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych, akcji, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wykonywanie prawa poboru.

Sprawdź jakie są limity koncentracji:

 • minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu nie może być mniejszy niż 90% jego wartości,
 • maksymalny udział w portfelu akcji wyemitowanych przez jeden podmiot nie może być większy niż 5% jego wartości,
 • w przypadku przekroczenia limitów koncentracji wskutek zmian wartości poszczególnych aktywów w portfelu, zarządzający dostosuje skład portfela do stanu określonego powyższymi limitami oraz zapisami w Umowie, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia niezgodności,
 • za przekroczenie limitów koncentracji uważa się odchylenie od poziomu modelowego o więcej niż 3 %.

Jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji)
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  90% WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych + 10% WIG20

 

Model Portfela Zrównoważonego

Portfel Zrównoważony

Jakie cele ma pakiet zrównoważony:

 • osiąganie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet zrównoważony:

 • umiarkowane ryzyko inwestycji,
 • częściowa ekspozycja na rynki akcji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela zrównoważonego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne
 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Jakie są limity koncentracji:

 • minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu nie może być mniejszy niż 60% jego wartości, przy czym Klient może w Umowie zwiększyć ten udział,
 • w przypadku przekroczenia limitów koncentracji wskutek zmian wartości poszczególnych aktywów w portfelu, zarządzający dostosuje skład portfela do stanu określonego powyższymi limitami oraz zapisami w Umowie, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia niezgodności,
 • za przekroczenie limitów koncentracji uważa się odchylenie od poziomu modelowego o więcej niż 5 %.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji)
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  60% WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych + 40% WIG20

 

Model Portfela Fundamentalnego

Portfel Fundamentalny

Jakie cele ma pakiet fundamentalny:

 • wysoki wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje w akcje.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet fundamentalny:

 • wysokie ryzyko inwestycji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela fundamentalnego:

 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne,
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne,
 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki akcji.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  WIG20

 

Model Portfela Agresywnego

Portfel Agresywny

Jakie cele ma pakiet agresywny:

 • maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet agresywny:

 • wysokim ryzykiem inwestycji,
 • mniejszym naciskiem na ograniczenie ryzyka i dywersyfikację instrumentów,
 • stosowaniem strategii spekulacyjnych.
 • zalecany minimalny horyzont trwania inwestycji - 1 rok 

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela agresywnego:

 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • obligacje zamienne na akcje,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki akcji,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki surowców.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Zobacz jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  WIG20
Model Portfela Indywidualnego

Portfel Indywidualny

Jakie cele ma pakiet indywidualny:

 • według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela indywidualnego:

 • według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Zobacz jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • wszystkie, które są konieczne zarządzającemu do zbudowania portfela inwestycyjnego klienta a także zamknięcia wybranych pozycji tego portfela.
  O ile Umowa będzie to przewidywać, BDM będzie upoważniony do inwestowania w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w instrumenty pochodne lub instrumenty charakteryzujące się brakiem płynności lub wysokim stopniem zmienności; czy też do dokonywania krótkiej sprzedaży, zakupów z wykorzystaniem pożyczonych funduszy, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lub innych transakcji zakładających wypłatę depozytu zabezpieczającego, ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego lub ryzyko walutowe.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

 • w zależności od obranych celów dla Portfela oraz dokonanego przez Klienta wyboru podstawowych instrumentów.
Stopy zwrotu

Kwartalnie krocząco:

  IV-16 I-17 II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18
Bezpieczny -0,21% 0,81% 1,11% 0,95% 1,36% 0,82% -0,76% 0,57%
Stabilny 3,38% 1,69% 0,73% 1,68% 0,88% -0,57% -2,31% 0,90%
Zrównoważony 2,61% 7,32% 0,06% -2,99% -3,12% -0,66% -6,21% -0,15%
Fundamentalny 2,80% 11,23% -0,82% -6,75% -9,06% -3,66% -10,74% -1,67%
Agresywny 3,58% 12,04% -0,29% -5,19% -7,86% -1,62% -11,11% -3,80%

 


Roczne stopy zwrotu:
 

  2013 2014 2015 2016 2017
Bezpieczny 3,04% 4,29% 0,44% 1,90% 4,30%
Stabilny 2,73% 1,13% -1,26% 7,59% 5,08%
Zrównoważony 4,68% -0,78% -4,19% 8,71% 0,92%
Fundamentalny 3,64% -6,57% 1,38% 13,41% -6,45%
Agresywny 3,49% -8,06% -1,38% 6,36% -2,41%

 

Benchmark/roczna stopa zwrotu z benchmarku:

  2013 2014 2015 2016 2017  
WIBID 1-roczny (Y) 2,70% 2,25% 1,58% 1,61% 1,65% Bezpieczny
0,9 * WIBID 1Y + 0,1 * WIG20 1,73% 1,67% -0,55% 1,93% 4,12% Stabilny
0,6 * WIBID 1Y + 0,4 * WIG20 -1,20% -0,07% -6,94% 2,87% 11,53% Zrównoważony
WIG-20 -7,04%% 3,54% -19,72% 4,77% 26,35% Fundamentalny i Agresywny

Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Są to średnie, ważone aktywami stopy zwrotu brutto ze wszystkich portfeli wchodzących w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym.

Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest DM BDM S.A. SA. W szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Nie uwzględniają określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których DM BDM S.A. nie jest płatnikiem. W szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta.

Oferta dla instytucji użyteczności publicznej

Usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (Asset Management) korzystna jest zwłaszcza dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych – instytucji użyteczności publicznej (fundacji, szkół wyższych, spółek kapitałowych).          

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje bowiem w Art. 17 ust 1 pkt 4) zwolnienie od podatku dochodowego wszystkich dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność:

 • naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • w zakresie ochrony środowiska,
 • w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • w zakresie dobroczynności,
 • w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
 • w zakresie kultu religijnego

w części przeznaczonej na te cele.

Powyższe zwolnienie od podatku ma zastosowanie w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach Asset Management.

Zwolnienie ma zastosowanie bez względu na termin uzyskania dochodu - wystarczy, że dochód danego podatnika będzie przeznaczony i wydatkowany, na cele statutowe określone powyżej.

Usługa Asset Management) może być realizowana według indywidualnie wybranej strategii inwestycyjnej dostosowanej do oczekiwań Klienta i jego skłonności do ryzyka. W portfelach inwestycyjnych mogą znajdować się różnorodne papiery wartościowe np. akcje, obligacje korporacyjne, certyfikaty funduszy inwestycyjnych (w tym również posiadające gwarancję stopy zwrotu).