Usługa zarządzania portfelem

Wierzymy, że powierzając aktywa do zarządzania ekspertom BDM, możliwe jest osiągnięcie stóp zwrotu przewyższających inne alternatywne formy lokowania aktywów. W zależności od Twoich indywidualnych preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka proponujemy szeroki wachlarz usług zarządzania aktywami.
BDM zapewnia kompleksową ofertę strategii inwestycyjnych. Ściśle współpracując z naszymi klientami, staramy się kształtować najbardziej odpowiednie rozwiązania dla ich potrzeb inwestycyjnych. Poprzez powierzenie aktywów w zarządzanie Klienci BDM eliminują konieczność angażowania własnego czasu w szczegółową analizę spółek czy rynków.

Stopa zwrotu (netto)
Nazwa produktu YTD 1 mc 3 mc 6 mc 12 mc 24 mc 36 mc 60 mc
Strategia Akcyjna -3,06% 6,09% -4,26% -7,09% -1,28% -23,93% - -
Strategia Zrównoważona 0,94% 0,05% 0,08% 0,50% 1,96% 1,33% -10,50% -10,50%
Strategia Stabilna 1,47% 0,23% 0,34% 1,19% 1,78% 5,11% 1,39% 6,74%
Strategia Bezpieczna 1,04% 0,26% 0,44% 1,11% 1,28% 5,78% 6,43% 8,69%

Stopa zwrotu na dzień 27-11-2020

Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych.

Komentarze zarządzających

Historia komentarzy

Komentarz miesięczny WRZESIEŃ 2019

Za nami kolejny trudny miesiąc dla krajowego rynku akcji. Sierpniowa fala spadkowa szczególnie dotknęła banki, co miało wyjątkowo odczuwalny wpływ na erozję wartości WIG20 czy WIG z uwagi na kontrybucję przedstawicieli tego sektora w portfelach tych indeksów.

Więcej...

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.