Portfel Akcyjny - Nowa oferta w usłudze zarządzania

Oferta zarządzania aktywami w oparciu o jednolitą Strategię Akcyjną skierowana jest do inwestora oczekującego ponadprzeciętnych dochodów pochodzących z akcji, jednocześnie akceptującego wysokie ryzyko oraz wahania zainwestowanego kapitału.

Ponadto:

Liniowa stawka prowizyjna za realizowane transakcje na akcjach - 0,2%
Opłata stała za zarządzanie - 2,9%
Opłata zmienna za zarządzanie - 29% wyniku ponad benchmark pomniejszony o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)

"Strategia opiera się na inwestycjach w akcje notowane na krajowym rynku akcji. Wierzymy, że ograniczona liczba podmiotów w portfelu pozwoli nam wygrywać na zmieniającym się rynku. Chcemy aby źródłem sukcesu było: i) nasze doświadczenie (sukcesy jak i porażki), ii) skoncentrowana praca polegająca na dokładnej analizie trendów wpływających na perspektywę wyceny poszczególnych klas aktywów/branż/sektorów, iii) selekcja liderów mogących zaoferować ponadprzeciętny przyszły wzrost wartości inwestycji, iv) oraz definiowanie nieuzasadnionej nieefektywności rynku w wycenie poszczególnych podmiotów." - Maciej Bobrowski, odpowiedzialny za kształt polityki inwestycyjnej.

Karta produktu - Strategia Akcyjna w tym ryzyko inwestycyjne

PORTFEL BEZPIECZNY

Ochrona powierzonego kapitału przed inflacją

PORTFEL STABILNY

Osiąganie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka

PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY

Stabilne dochody z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela.

PORTFEL FUNDAMENTALNY

Oczekiwany wzrost wartości aktywów w oparciu o inwestycje w akcje.

PORTFEL AGRESYWNY

Maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka poniesienia straty.

STRATEGIE INDYWIDUALNE

Dopasowane podejście do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Kontakt z Wydziałem Zarządzania: asset@bdm.pl