Jakie cele ma pakiet agresywny:

 • maksymalizacja stóp zwrotu z inwestycji przy akceptacji podwyższonego ryzyka straty.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet agresywny:

 • wysokim ryzykiem inwestycji,
 • mniejszym naciskiem na ograniczenie ryzyka i dywersyfikację instrumentów,
 • stosowaniem strategii spekulacyjnych.
 • zalecany minimalny horyzont trwania inwestycji - 1 rok 

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela agresywnego:

 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • obligacje zamienne na akcje,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki akcji,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki surowców.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Zobacz jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  WIG20