Jakie cele ma pakiet bezpieczny:

 • ochrona powierzonego kapitału przed inflacją,

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet bezpieczny:

 • niskie ryzyko inwestycji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela bezpiecznego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Sprawdź jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych.

Zobacz elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko płynności.

Benchmark:

  WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych).