Jakie cele ma pakiet fundamentalny:

 • wysoki wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje w akcje.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet fundamentalny:

 • wysokie ryzyko inwestycji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela fundamentalnego:

 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne,
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne,
 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne,
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki akcji.
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  WIG20