Jakie cele ma pakiet indywidualny:

  • według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela indywidualnego:

  • według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Zobacz jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

  • wszystkie, które są konieczne zarządzającemu do zbudowania portfela inwestycyjnego klienta a także zamknięcia wybranych pozycji tego portfela.
    O ile Umowa będzie to przewidywać, BDM będzie upoważniony do inwestowania w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w instrumenty pochodne lub instrumenty charakteryzujące się brakiem płynności lub wysokim stopniem zmienności; czy też do dokonywania krótkiej sprzedaży, zakupów z wykorzystaniem pożyczonych funduszy, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lub innych transakcji zakładających wypłatę depozytu zabezpieczającego, ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego lub ryzyko walutowe.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

  • w zależności od obranych celów dla Portfela oraz dokonanego przez Klienta wyboru podstawowych instrumentów.