Jakie cele ma pakiet stabilny:

 • osiąganie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet stabilny:

 • umiarkowane ryzyko inwestycji,
 • minimalna ekspozycja na indeks WIG20,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela stabilnego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne,
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne,
 • akcje spółek z indeksu WIG20, prawa poboru tych akcji.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

 • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne.
 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na indeks WIG20
  Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Sprawdź jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych, akcji, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wykonywanie prawa poboru.

Sprawdź jakie są limity koncentracji:

 • minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu nie może być mniejszy niż 90% jego wartości,
 • maksymalny udział w portfelu akcji wyemitowanych przez jeden podmiot nie może być większy niż 5% jego wartości,
 • w przypadku przekroczenia limitów koncentracji wskutek zmian wartości poszczególnych aktywów w portfelu, zarządzający dostosuje skład portfela do stanu określonego powyższymi limitami oraz zapisami w Umowie, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia niezgodności,
 • za przekroczenie limitów koncentracji uważa się odchylenie od poziomu modelowego o więcej niż 3 %.

Jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji)
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  90% WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych + 10% WIG20