Jakie cele ma pakiet zrównoważony:

 • osiąganie stabilnych dochodów z inwestycji przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka portfela.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet zrównoważony:

 • umiarkowane ryzyko inwestycji,
 • częściowa ekspozycja na rynki akcji,
 • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
 • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok.

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela zrównoważonego:

 • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne
 • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne
 • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

 • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Jakie są limity koncentracji:

 • minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu nie może być mniejszy niż 60% jego wartości, przy czym Klient może w Umowie zwiększyć ten udział,
 • w przypadku przekroczenia limitów koncentracji wskutek zmian wartości poszczególnych aktywów w portfelu, zarządzający dostosuje skład portfela do stanu określonego powyższymi limitami oraz zapisami w Umowie, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia niezgodności,
 • za przekroczenie limitów koncentracji uważa się odchylenie od poziomu modelowego o więcej niż 5 %.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

 • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji)
 • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
 • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

  60% WIBID1R (średnia arytmetyczna z rocznych stawek WIBID ogłaszanych w ostatnich dniach roboczych czterech ostatnich kwartałów kalendarzowych + 40% WIG20