6
Poziom ryzyka Wysokie ryzyko inwestycyjne

1 miesiąc

Stopa zwrotu

-0,47%

3 miesiące

Stopa zwrotu

-10,70%

6 miesięcy

Stopa zwrotu

-15,53%

12 miesięcy

Stopa zwrotu

4,96%


Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

Podstawowe informacje

Oferta zarządzania aktywami w oparciu o jednolitą STRATEGIĘ AKCYJNĄ skierowana jest do inwestora oczekującego ponadprzeciętnych dochodów pochodzących z inwestycji w instrumenty finansowe z bezpośrednią ekspozycją na rynek akcji, jednocześnie akceptującego wysokie ryzyko oraz wahania wartości zainwestowanego kapitału. Klient lub potencjalny Klient STRATEGII AKCYJNEJ musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Horyzont inwestycyjny dla tego produktu powinien wynosić przynajmniej 3 lata. "Strategia opiera się na inwestycjach głównie w akcje lub inne instrumenty z bezpośrednią ekspozycją na rynek akcji notowane na GPW. Wierzymy, że ograniczona liczba podmiotów w portfelu pozwoli nam wygrywać na zmieniającym się rynku. Chcemy aby źródłem sukcesu było: i) nasze doświadczenie (sukcesy jak i porażki), ii) skoncentrowana praca polegająca na dokładnej analizie trendów wpływających na perspektywę wyceny poszczególnych klas aktywów/branż/sektorów, iii) selekcja liderów mogących zaoferować ponadprzeciętny przyszły wzrost wartości inwestycji, iv) oraz definiowanie nieuzasadnionej nieefektywności rynku w wycenie poszczególnych podmiotów." - Maciej Bobrowski, Dyrektor Wydziału Zarządzania. Szczegółowe informacje o charakterystyce produktu, polityce inwestycyjnej oraz główne ryzyka związane z inwestycją w oparciu o STRATEGIĘ AKCYJNĄ znajdują się w karcie produktu.

Opłaty

2,5% - koszty stałe roczne związane z zarządzaniem portfelem
29% - pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku (90%WIG + 10%WIBID3M) pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)

Szczegóły dotyczące poziomu opłat i prowizji związanych ze świadczoną usługą znajdują się w Tabeli opłat i prowizji za zarządzanie portfelem oraz opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług zarzadzania portfelem w BDM (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem). Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania portfelem.

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.