2
Poziom ryzyka Niskie ryzyko inwestycyjne

1 miesiąc

Stopa zwrotu

-0,02%

3 miesiące

Stopa zwrotu

0,12%

6 miesięcy

Stopa zwrotu

0,02%

12 miesięcy

Stopa zwrotu

0,49%


Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

Podstawowe informacje

Oferta zarządzania aktywami w oparciu o jednolitą STRATEGIĘ BEZPIECZNĄ skierowana jest do inwestora o niskiej skłonności do ryzyka, oczekującego ochrony kapitału (nominału) i okresowo zysków bliskich odczytom oficjalnego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI).

STRATEGIA BEZPIECZNA charakteryzuje się niskim ryzykiem ze względu na elastyczny portfel oraz inwestycje o wysokiej płynności. Główne dochody będą pochodziły z inwestycji w instrumenty dłużne notowane na GPW i otrzymywanych z tytułu ich posiadania odsetek. Środkiem służącym do minimalizacji ryzyka będzie dywersyfikacja w ramach portfela instrumentów emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa.

Opłaty

1,4% - koszty stałe roczne związane z zarządzaniem portfelem
20% - pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku (WIBID3M) pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)

Szczegóły dotyczące poziomu opłat i prowizji związanych ze świadczoną usługą znajdują się w Tabeli opłat i prowizji za zarządzanie portfelem oraz opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług zarzadzania portfelem w BDM (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem). Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania portfelem.

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.