3
Poziom ryzyka Średnio niskie ryzyko inwestycyjne

1 miesiąc

Stopa zwrotu

2,11%

3 miesiące

Stopa zwrotu

3,07%

6 miesięcy

Stopa zwrotu

2,34%

12 miesięcy

Stopa zwrotu

3,08%


Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

Podstawowe informacje

Oferta zarządzania aktywami w oparciu o jednolitą STRATEGIĘ STABILNĄ skierowana jest do inwestora o umiarkowanej skłonności do ryzyka, oczekującego zysków wyższych od oficjalnego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI).

STRATEGIA STABILNA charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem i niską ekspozycją na rynki akcji. Główne dochody w ramach realizowanej polityki będą pochodziły z inwestycji w instrumenty dłużne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i otrzymywanych z tytułu ich posiadania odsetek oraz z inwestycji w akcje renomowanych spółek, o największej kapitalizacji i płynności, które są notowane na GPW.

Opłaty

1,6% - koszty stałe roczne związane z zarządzaniem portfelem
20% - pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku (10%WIG20 + 90%WIBID3M) pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)

Szczegóły dotyczące poziomu opłat i prowizji związanych ze świadczoną usługą znajdują się w Tabeli opłat i prowizji za zarządzanie portfelem oraz opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług zarzadzania portfelem w BDM (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem). Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania portfelem.

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.