4
Poziom ryzyka Umiarkowane ryzyko inwestycyjne

1 miesiąc

Stopa zwrotu

-0,17%

3 miesiące

Stopa zwrotu

-4,28%

6 miesięcy

Stopa zwrotu

-4,15%

12 miesięcy

Stopa zwrotu

-3,54%


Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

Podstawowe informacje

Oferta zarządzania aktywami w oparciu o jednolitą STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONĄ skierowana jest do inwestora o średniej skłonności do ryzyka, oczekującego długoterminowych zysków wyższych od oficjalnego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI) i akceptującego ustalony komponent podwyższonego ryzyka związanego z inwestycjami w akcje notowane na GPW. Produkt skierowany jest dla inwestora z horyzontem inwestycyjnym minimum 2 lata.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONA oferuje podejście aktywnego zarządzania portfelem i opiera się na budowie wartości kapitału
w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym. Główne dochody będą pochodziły z inwestycji w instrumenty dłużne notowane na GPW (obligacje) i otrzymywanych z tytułu ich posiadania odsetek oraz z inwestycji w akcje lub inne instrumenty finansowe z ekspozycją na zachowanie rynku akcji notowane na GPW. W ramach produktu, zespół zarządzających może lokować środki długoterminowo w papiery wartościowe, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mogą być m.in.: ocena sytuacji makroekonomicznej kraju/krajów na które posiada ekspozycję emitent, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji, sytuacja techniczna kursu instrumentu, prognozy wyników i przepływów pieniężnych poszczególnych spółek, ocena porównawcza sytuacji finansowej, ocena ryzyka kredytowego, płynność dokonywanych lokat, czy ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych.

Opłaty

2,4% - koszty stałe roczne związane z zarządzaniem portfelem
20% - pobieramy dodatkową opłatę za wynik jeśli przekroczy on odczyty benchmarku (40%WIG20 + 60%WIBID3M) pomniejszonego o poziom opłaty stałej (z zasadą high water mark)

Szczegóły dotyczące poziomu opłat i prowizji związanych ze świadczoną usługą znajdują się w Tabeli opłat i prowizji za zarządzanie portfelem oraz opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług zarzadzania portfelem w BDM (załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem). Za pozostałe świadczone usługi opłaty pobierane będą w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji za usługi świadczone przez BDM lub wg odpowiednich regulaminów oraz tabel opłat i prowizji innych podmiotów, za pośrednictwem których BDM będzie realizował usługę zarządzania portfelem.

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.