Używane skróty:

UPDOF Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)
IF instrumenty finansowe
PŚU Powszechne Świadectwa Udziałowe

 

Ważna informacja dla uprawnionych podmiotów chcących skorzystać ze zwolnienia od podatku ryczałtowego dotyczącego np. odsetek i dywidend – Dom Maklerski BDM wymaga „opinii o zwolnieniu z opodatkowania", o której mowa w art. 26b ustawy o PDOP (o CIT).

Przydatny link:

Program Adobe Reader - niezbędny do otwarcia deklaracji PIT 8C

1. Do kogo BDM wysłał informację PIT-8C?

BDM wysłał informację PIT-8C do właściciela oraz współwłaściciela rachunku oraz do US właściwego dla właściciela (współwłaściciela) rachunku.

2. Czy jeśli poniosłem wyłącznie stratę, też mam obowiązek złożenia PIT-38 do US?

TAK.

3. Kto otrzymuje informację PIT-8C w przypadku, gdy rachunek objęty jest współwłasnością?

Do rachunków inwestycyjnych objętych współwłasnością na ostatni dzień roku podatkowego lub w dniu zamknięcia rachunku, sporządził odrębną informację PIT-8C dla każdego z współwłaścicieli z uwzględnieniem 50% udziału we współwłasności. Zwracamy uwagę, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do indywidualnego rozliczenia podatku ze zbycia IF.

4. Jaki druk służy do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia IF?

Do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia IF służy deklaracja PIT-38. Wzór PIT 38 oraz broszura zawierająca instrukcję wypełniania tego druku dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów

5. Czy rozliczenie podatku z odpłatnego zbycia IF musi być dokonane łącznie z rozliczeniem pozostałych dochodów?

Nie. Podatek z odpłatnego zbycia IF jest podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19% i nie może być łączony z innymi dochodami. Podatek należy rozliczyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

6. Czy podatek z odpłatnego zbycia IF może być rozliczany łącznie ze współmałżonkiem?

Nie. Podatek z tytułu odpłatnego zbycia IF nie może być rozliczany łącznie ze współmałżonkiem.

7. Jakie dane zostały umieszczone w części D (do 2017 r. część F) informacji PIT-8C?

W części D informacji PIT-8C umieścił dane dotyczące transakcji, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30b ustawy. W części D znajdą się więc również przychody ze zbycia IF nabytych przed 1 stycznia 2004 roku, lecz nie podlegających zwolnieniu, o którym mowa w art. 52a pkt 1 lit. b) ustawy.

8. Jakie dane zostały umieszczone w części E (DO 2017 R. CZĘŚĆ G) informacji PIT-8C?

W części E (do 2017 r. część G) informacji PIT-8C ujęto informacje o przychodach ze zbycia IF, co do których BDM nie posiada jednoznacznych informacji, że ich zbycie podlega lub nie podlega opodatkowaniu, w tym m.in. informacje o następujących przychodach:

 • ze zbycia IF nabytych przed dniem 01 maja 1998 roku,
 • ze zbycia akcji NFI pochodzących z wymiany PŚU,
 • ze zbycia IF pochodzących z weryfikacji świadectw depozytowych, których emisja miała miejsce przed 2004 rokiem,
 • ze zbycia IF przeniesionych z Domu Maklerskiego Magnus;

Klient dysponujący dowodami, że przychód wykazany w części E nie podlega opodatkowaniu nie wykazuje tego dochodu w zeznaniu podatkowym. Jeżeli przychód wykazany w sekcji  E podlega opodatkowaniu, to Klient powinien uwzględnić ten przychód w zeznaniu podatkowym. Ze względu na konstrukcję informacji PIT-8C BDM nie zamieścił w części E kosztów uzyskania przychodu. Informacja ta jest dostępna w POK-ach BDM (o ile BDM dysponuje takimi danymi).

9. Czy te same przychody mogły zostać umieszczone zarówno w części D (do 2017 r. część F) jak i w części E (do 2017 r. część G) informacji PIT-8C?

Nie. W części D informacji PIT-8C BDM wykazał przychody, co do których posiada jednoznaczne informacje, iż powinny podlegać opodatkowaniu. W przypadku braku takiej pewności, dom maklerski wykazał dany przychód w części E.

10. Czy z podatku są zwolnione wszystkie przychody z odpłatnego zbycia IF nabytych przed 1 stycznia 2004 roku?

Nie. Zwolnione z podatku są jedynie przychody uzyskane z odpłatnego zbycia IF nabytych przed 1 stycznia 2004 roku, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 1956). W szczególności nie są zwolnione przychody z odpłatnego zbycia IF:

 • niedopuszczonych do zorganizowanego obrotu,
 • nabytych w drodze spadku lub darowizny,
 • będących "akcjami pracowniczymi",
 • zakupionych na podstawie umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży) chyba, że są to obligacje skarbowe lub samorządowe nabyte przed 1stycznia 2003 roku.
11. Czy możliwa jest sytuacja, kiedy w części D (DO 2017 R. CZĘŚĆ F) informacji PIT-8C nie podano żadnych przychodów?

Tak. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy na danym rachunku inwestycyjnym uzyskano przychody co do których BDM nie dysponuje jednoznaczną informacją o tym, czy są one opodatkowane czy też zwolnione z podatku. Przychody te zostały wpisane w części D (DO 2017 R. część F).

12. Czy w informacji PIT-8C uwzględniono wszystkie przychody zaksięgowane na danym rachunku inwestycyjnym np. dywidendy, odsetki?

Nie. W informacji PIT-8C nie wykazano przychodów podlegających innym przepisom podatkowym, np.:

 • wykup obligacji i certyfikatów inwestycyjnych,
 • wypłata odsetek od obligacji,
 • wypłata dywidendy,
 • wypłata odsetek od oprocentowania środków pieniężnych,

Płatnikiem podatku z tytułu w/w przychodów są instytucje dokonujące wypłaty (np. biura maklerskie, banki). Klient nie wykazuje w/w przychodów w deklaracji PIT-38.

13. Jakie koszty zostały uwzględnione w informacji PIT-8C?

BDM uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów:

 • koszty nabycia opodatkowanych IF wraz z prowizją maklerską (o ile BDM dysponuje takimi danymi),
 • prowizję maklerską od sprzedaży opodatkowanych IF,
 • opłatę za prowadzenie rachunku,
 • opłatę dodatkową (OPD) na rachunku DAYTRADER.
14. Czy BDM uwzględni w kosztach opłatę za prowadzenie rachunku za lata od 2005, jeżeli na rachunku inwestycyjnym nie uzyskano żadnego przychodu opodatkowanego?

Tak, w kolejnym roku podatkowym. Jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskano przychodów podlegających opodatkowaniu, to koszty związane z nabyciem IF (np. wartość IF, prowizja maklerska, opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego) zostaną wykazane w informacji PIT-8C za rok, w którym uzyskano przychody opodatkowane.

15. Czy w kosztach uwzględniono koszty kredytów na zakup akcji?

Nie. BDM nie uwzględnił w informacji PIT-8C kosztów kredytu (prowizji bankowej, odsetek). Klient ma prawo pomniejszyć przychody o koszty uzyskania tych przychodów, zgodnie z art. 30b ust. 2 UPDOF.
Zwracamy uwagę, że do 2008r. przepisy w zakresie zaliczania kosztów kredytu do kosztów uzyskania przychodu były wysoce nieprecyzyjne, pozostawiając urzędnikom skarbowym swobodę interpretacyjną, jednak w 2009r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej UPDOF (Dz. U. nr 209, poz 1316). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 38b znowelizowanej UPDOF "nie uważa się za koszt uzyskania przychodów (...) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych".
To oznacza, że koszty kredytu zaciągniętego w celu nabycia akcji na rynku pierwotnym mogą zostać zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu jedynie w takiej proporcji, w jakiej kredyt został wykorzystany na nabycie akcji (np. jeśli akcje zostały kupione z wykorzystaniem 20% kredytu to tylko 20 % kosztów kredytu stanowi koszty uzyskania przychodu). Koszty kredytu (część prowizji i odsetek) związane z niewykorzystaną kwotą kredytu (np. ze względu na redukcję zapisu) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i nie mogą zostać wykazane przez podatnika w deklaracji PIT-38 !

16. Czy można uzyskać szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej?

Tak. Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów uwzględnionych w informacji PIT-8C dostępne są we wszystkich POK-ach BDM. Opłata za sporządzenie w/w informacji wynosi 39 zł/rok podatkowy.

17. Czy w przypadku niekompletnych lub błędnych danych osobowych lub błędnego Urzędu Skarbowego konieczna jest korekta informacji PIT-8C?

Nie. BDM nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędne dane podane przez Klienta i zawarte w informacji PIT-8C, a tym samym nie koryguje informacji PIT-8C. Natomiast Klient powinien podać prawidłowe dane w deklaracji PIT-38 oraz zgłosić się do dowolnego POK-u BDM w celu aktualizacji danych osobowych.

18. Czy BDM uwzględnił koszty nabycia IF na rynku pierwotnym w innych biurach maklerskich i deponowanych w BDM na podstawie dyspozycji deponowania?

Tak. BDM uwzględnił koszty nabycia IF w innych biurach maklerskich o ile dysponował takimi informacjami. Jeżeli BDM nie uwzględnił w/w informacji, to Klient powinien zwrócić się do biura maklerskiego, w którym dokonał zakupu z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego poniesione koszty i indywidualnie uwzględnić koszty nabycia w deklaracji PIT-38, po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Skarbowego.

19. Czy BDM uwzględnił koszty nabycia IF przetransferowanych z innych biur maklerskich?

BDM uwzględnił koszty nabycia przetransferowanych IF o ile dane te zostały przekazane przez biuro maklerskie z którego dokonywany był transfer. Biura maklerskie rozpoczęły udostępnianie w/w informacji w 2004 roku. Jeżeli BDM nie uwzględnił w/w informacji, to klient powinien uzyskać dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów nabycia w biurze, z którego dokonał transferu i indywidualnie uwzględnić koszty nabycia w deklaracji PIT-38 po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Skarbowego.

20. Czy transakcja sprzedaży akcji zawarta na giełdzie w dniu 29 grudnia 2023 roku zostanie uwzględniona w informacji PIT-8C za 2023 r.?

Nie. O dacie nabycia/zbycia IF decyduje data przeniesienia praw własności. W przypadku transakcji giełdowej przeniesienie praw własności następuje po rozliczeniu transakcji w KDPW.

Transakcje giełdowe rozliczane są w KDPW w terminie:

 • D+2 (akcje, PDA, obligacje, prawa poboru, warranty),
 • D+0 (derywaty)

Gdzie:

 • D - dzień transakcji
 • 2,0 - dni robocze


Oznacza to, że transakcje sprzedaży akcji zawarte na GPW w dniu 27 grudnia 2023 roku zostaną uwzględnione w informacji PIT-8C za 2023 r. Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram rozliczeń na przełomie roku 2023 oraz 2024.

 

Data transakcji na GPW Data rozliczenia transakcji w KDPW
D+2
(akcje, PDA obligacje, prawa poboru, warranty)
D+0
(kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, opcje)
2023-12-27 2023-12-29 2023-12-27
2023-12-28 2024-01-02 2023-12-28
2023-12-29 2024-01-03 2023-12-29
21. Co oznaczają poszczególne typy operacji widoczne w szczegółowym zestawieniu transakcji uwzględnionych w PIT-8C?

Typ operacji umieszczony w szczegółowym zestawieniu transakcji uwzględnionych w PIT-8C identyfikuje sposób nabycia/zbycia IF. W zestawieniu mogą wystąpić następujące typy operacji:

Typ Opis
001 asymilacja, zerowanie
003 transakcja GPW (obligacje)
004 transakcja GPW - notowania ciągłe (akcje, prawa do akcji, itp.)
005 transakcja GPW - fixing (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, itp.)
008 nabycie spadku, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny i inne umowy cywilno-prawne
009 transakcja pakietowa
010 świadectwo depozytowe
011 przemieszczenie PW (np. na podstawie dyspozycji deponowanie złożonej w innym biurze)
017 transakcja zawarta poza rynkiem regulowanym
030 transfer PW
040 przydział akcji nowych emisji
050 transakcja w ramach publicznej sprzedaży na GPW
052 przydział praw do akcji nowej emisji
053 transakcja w ramach wezwania do sprzedaży akcji
090 korekta błędu
195 wykonanie warrantów subskrypcyjnych na akcje Netia SA
201 transakcja GPW (derywaty)
207 ostateczne rozliczenie derywatów (wykonanie derywatów)
213 korekta błędu (derywaty)
260 zamiana PŚU na akcje NFI
304 transakcja GPW (warranty, certyfikaty indeksowe)
307 wykonanie warrantów
405 transakcja GPW (prawa poboru, warranty subskrypcyjne)
BO bilans otwarcia (IF przed 01.05.1998)
ROZ inne księgowania
TR transakcja (np. transakcja giełdowa, umowa c-p)
PP przydział akcji nowej emisji w ramach zapisu z prawem poboru
RZ oddzielenie jednostkowych praw poboru; przydział akcji w ramach zamiany akcji
OW/OE weryfikacja „Potwierdzenia nabycia” akcji; przydział akcji nowej emisji
WZ wykup obligacji, wyrejestrowanie akcji
PT transfer IF
XP wykonanie IF
22. Czy przychody z tytułu zbycia akcji NFI pochodzących z zamiany PŚU są opodatkowane?

BDM nie dysponuje informacją o sposobie nabycia akcji NFI pochodzących z zamiany PŚU. W związku z powyższym, BDM zamieścił te przychody w części F informacji PIT-8C. Klient, który dysponuje informacją, iż przychody te są zwolnione z podatku, może indywidualnie, po zasięgnięciu opinii US, uwzględnić zwolnienie w deklaracji PIT-38.

23. Jakie koszty BDM zaliczył do kosztów nabycia akcji nowej emisji, jeśli akcje zostały nabyte w drodze realizacji prawa poboru?

W przypadku nabycia akcji nowej emisji w drodze realizacji prawa poboru BDM zaliczył do kosztów nabycia w/w akcji sumę poniższych kosztów:

 • środki wpłacone tytułem opłacenia akacji nowej emisji równe iloczynowi ceny emisyjnej i liczby przydzielonych akcji nowej emisji,
 • koszty nabycia praw poboru stanowiących podstawę zapisu na akcje nowej emisji, w szczególności koszt nabycia praw poboru na GPW i wartość prowizji maklerskiej od transakcji nabycia praw poboru.
24. Przykładowy wzór PIT-8C
25. Jakie koszty nabycia zostały wykazane w przypadku IF nabytych w drodze spadku?

W przypadku IF nabytych w drodze spadku przyjmuje się koszt nabycia równy 0 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku dziedziczenia przez współmałżonka objętego wspólnotą majątkową przyjmuje się koszt nabycia równy 50% kosztów nabycia IF przez spadkodawcę. Informujemy ponadto, iż podatnikom przysługuje prawo składania wniosków do urzędów skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku w związku z korzystnymi wyrokami sądów w zakresie dziedziczenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży instrumentów finansowych nabytych w ramach spadku, np.: Wyrok NSA z 11.10.2013 r., sygn.: II FSK 941/12 i II FSK 2824/11. W związku ze zmianą przepisów UPDOF, w przypadku zbycia IF po 1.01.2014 r. BDM przyjmie koszt uzyskania przychodu równy kosztom nabycia IF przez spadkodawcę.

26. Czy mogę otrzymać PIT-8C w formie elektronicznej?

Tak. Informacja PIT-8C w wersji elektronicznej dostępna jest dla każdego rachunku, do którego tak informacja powinna być wystawiona.

Informację PIT-8C można uzyskać po zalogowaniu się w aplikacji BDM onLine >> w prawym górnym rogu Portal BDM >> następnie zakładkę Dokumenty.

Dodatkowo do osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji w formie elektronicznej wysyłany jest dokument papierowy.

Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie w/w dokumentu tylko w formie elektronicznej
wyraź zgodę w aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia.

 

27. Jak mogę uzyskać duplikat PIT-8C?

Duplikat PIT-8C można uzyskać w następujący sposób:

 • Po zalogowaniu się w aplikacji BDM onLine przejść do menu Wnioski >> Rachunek Maklerski>>Wystawienie duplikatu PIT 8C.
 • W Punkcie Obsługi Klienta
28. Gdzie znajdę mój PIT-8C?

Informację PIT-8C można uzyskać:

 • po zalogowaniu się do aplikacji BDM onLine >> w prawym górnym rogu Portal BDM >> następnie zakładkę Dokumenty,
 • w Punkcie Obsługi Klienta.
29. Pobrałem informację PIT-8C w formie elektronicznej. W jaki sposób mogę potwierdzić jej autentyczność?

Dokumenty elektroniczne np. PIT-8C w formacie PDF wysyłane przez BDM S.A. są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu odbiorca może mieć pewność iż:

 • dokument został sporządzony przez BDM,
 • dokument nie był w żaden sposób modyfikowany od momentu podpisania go przez BDM.

Wydawany jest on przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
Podpis można sprawdzić klikając w Panel Podpis lub ikonę po lewej stronie dokumentu.

Jeżeli nigdy wcześniej nie weryfikowano poprawności dokumentu wystawionego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, może się zdarzyć, że po otwarciu dokumentu pojawi się ostrzeżenie, że wystąpiły problemy z podpisem.

Powodem jest to, że Acrobat Reader nie jest w stanie sprawdzić czy sam podpis użyty do podpisania pliku PDF został wystawiony przez zaufanego wystawcę. Aby upewnić się, że podpis został prawidłowo sporządzony należy pobrać ze strony Narodowego Centrum Certyfikacji i zainstalować w Acrobat Reader Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A.. (kliknij w link prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję "zapisz jako element docelowy")

Po pobraniu pliku należy uruchomić Acrobat Reader.

W starych wersjach Acrobat Reader

wejść w menu Dokument >> Zarządzaj zaufanymi tożsamościami >> wcisnąć Dodaj kontakty >> wskazać ścieżkę do pliku SZAFIR_KIR_2011.crt używając przycisku Przeglądaj i wcisnąć przycisk Importuj. Następnie w oknie Zarządzaj zaufanymi tożsamościami należy wyświetlić dostępne certyfikaty, odszukać certyfikat COPE Szafir – Kwalifikowany>> wcisnąć Edycja zaufania >> włączyć opcję Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego.

W nowszych wersjach Acrobat Reader

wejść w menu Edycja >> Ochrona >> Zarządzaj zaufanymi tożsamościami >> wcisnąć Dodaj kontakty >> wskazać ścieżkę do pliku SZAFIR_KIR_2011.crt używając przycisku Przeglądaj >> W sekcji Kontakty zaznaczyć certyfikat COPE Szafir – Kwalifikowany >> Natepnie w sekcji Certyfikaty zaznaczyć certyfikat COPE Szafir – Kwalifikowany >> wcisnąć Zaufaj Po ukazaniu się nowego okna >> włączyć opcję Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego >> potwierdź przyciskiem OK a następnie >> Importuj.

Po ponownym otwarciu dokumentu PIT-8C powinna się pojawić informacja, że podpis, którym opatrzono dokument jest poprawny.

30. PIT-8C - ZT Kruszwica - Zbycie akcji

Spółka ZT Kruszwica zdecydowała wykupić swoje akcje znajdujące się w Rejestrze Sponsora DM BDM. Nastąpił przymusowy wykup. Spółka przekazała środki za odkupione akcje do Rejestru Sponsora. Jeżeli środki nie zostały wcześniej podjęte to czekają w Rejestrze Sponsora DM BDM S.A. Z tego też powodu wystawiliśmy Informacje PIT-8C o uzyskaniu przychodu.

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

Wydział Bankowości Inwestycyjnej BDM
Tel. 322 081 409 lub 322 081 436

Dział Usług Internetowych BDM
Tel. 338 128 440 lub 800 312 124

Wypłata przez Akcjonariusza

W celu wypłaty środków z tytułu posiadanych akcji prosimy o:

 1. Wypełnienie dokumentu (Dyspozycja wypłaty środków z Rejestru Sponsora Emisji - ZT Kruszwica.pdf) załączonego w wiadomości.
  Dokument można wydrukować lub użyć funkcji Adobe Acrobat >> menu Podpis >> Wypełnij i podpisz. Zapisz nową uzupełnioną wersję dokumentu.
 2. Podpisanie dokumentu

Wypłata przez Spadkobiercę

 1. Jeden spadkobierca
  W przypadku, gdy środki dziedziczy jeden spadkobierca, prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
 2. Kilku spadkobierców
  W przypadku, gdy środki dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca, prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
  • umowy o częściowy dział majątku wspólnego/dział spadku, która powinna zostać podpisana w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   • w obecności pracownika w POK DM BDM SA,
   • z podpisami Profilu Zaufanego lub kwalifikowanymi,
   • z podpisem notarialnie poświadczonym,
   • w formie aktu notarialnego.
  • prawomocne postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia - można okazać w oryginale w POK DM BDM SA lub wysłać pocztą na adres Centrali,
  • dyspozycja wypłaty środków (Dyspozycja wypłaty środków z Rejestru Sponsora Emisji - ZT Kruszwica.pdf).

Wysyłka dokumentów

Podpisany dokument należy wysłać:

 1. wersja papierowa na adres Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polska,
 2. wersja elektroniczna przez formularz portal.bdm.pl/kontakt