Agent Emisji

Obowiązek rejestracji papierów wartościowych w KDPW

Od 1 lipca 2019 r., zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm.),  emisje obligacji, certyfikatów inwestycyjnych oraz listów zastawnych, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu  na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu wymagają obowiązkowego pośrednictwa Agenta Emisji w procesie weryfikacji poprawności emisji i rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W przypadku obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu, pośrednictwo agenta emisji jest opcjonalne.

Emitent musi zawrzeć umowę z Agentem Emisji przed rozpoczęciem składania inwestorom propozycji nabycia obligacji.

Podstawowa rola agenta emisji:

  1. weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa
  2. weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych
  3. weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez emitenta warunków rejestracji w KDPW
  4. utworzenie ewidencji osób uprawnionych oraz wydawanie zaświadczeń
  5. zawarcie w imieniu emitenta umowy o rejestrację papierów wartościowych w KDPW

Niezależnie od zaangażowania Agenta Emisji każdy emitent musi zawrzeć umowę o uczestnictwo w KDPW w typie emitent, dodatkowo powinien uzyskać kod LEI. BDM oferuje emitentom wsparcie również w tym zakresie.

Agent Płatniczy

Agent płatniczy (nie obowiązkowy dla emitentów) to funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przez firmę inwestycyjną w KDPW w zakresie rejestracji zdarzeń związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych.

Dodatkowo, Agent Płatniczy może dokonywać w imieniu emitenta wypłaty świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych (w tym ich całkowitego wykupu), które nie wymagają pośrednictwa KDPW. Alternatywnie (w przypadku braku umowy z Agentem płatniczym), obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych oraz ich wykupu jest prowadzona przez KDPW. Opłaty z tego tytułu określa Regulamin KDPW.

Funkcje Agenta Płatniczego:

  1. przekazywanie informacji do KDPW o każdym planowanym terminie wypłaty świadczeń
  2. dokonywanie w imieniu emitenta wypłaty świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych, które nie wymagają pośrednictwa KDPW
  3. przekazywanie do KDPW informacji dotyczących realizacji wypłaty świadczeń, w tym zgłaszanie faktu spełnienia lub niespełnienia świadczenia w całości lub w części w terminie jego wymagalności

Agent dokumentacyjny

Usługą uzupełniającą funkcję Agenta Emisji oraz usługę Agenta Płatniczego jest świadczona przez BDM usługa Agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 Ustawy o obligacjach obowiązku emitenta w zakresie przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w ustawie. Zgodnie z ustawą o obligacjach dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta, emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej, do instytucji upoważnionej wskazanej w warunkach emisji. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową obsługę procesu emisji papierów wartościowych i wsparcie ekspertów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania emisji papierów wartościowych, w procesie rejestracji papierów wartościowych w KDPW oraz obsłudze emisji. Współpracujemy z uznanymi na rynku finansowym w Polsce doradcami prawnymi. Udzielamy emitentowi papierów wartościowych niezbędnej pomocy na każdym etapie emisji.

Transakcje zrealizowane przez DM BDM

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Oferta obligacji - 53 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy, agent kalkulacyjny, agent dokumentacyjny

MW One Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 100 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy, agent kalkulacyjny, agent dokumentacyjny

Gmina Miasta Tarnowa
Oferta obligacji - 42 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Pozostałe

Gmina-Miasto Grudziądz
Oferta obligacji - 40,5 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Miasto Dęblin
Oferta obligacji - 13 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Łukta
Oferta obligacji - 12 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Vehis Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 10 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Miejska Kamienna Góra
Oferta obligacji - 10 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Gnojnik
Oferta obligacji - 8,1 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Ścinawa
Oferta obligacji - 7,8 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Afragola Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 5  mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Manufaktura 4 Sp. z o.o.
Oferta obligacji -4,65 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent dokumentacyjny

Gemma Invest S.A.
Oferta obligacji -3 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Fabryka Domów SPOMET S.A.
Oferta obligacji -3 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Braster S.A. w restrukturyzacji
Oferta obligacji 1,9 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Agrigento Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 1,5 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Gmina Miejska Nieszawa
Oferta obligacji - 1,0 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Real Estate Value sp. z o.o.
Oferta obligacji - 1,23 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Gmina Poraj
Oferta obligacji - 0,9 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

 

Potrzebujesz agenta? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie ofertę.

* - pola wymagane