Agent Emisji

Wszystkie emisje obligacji, certyfikatów inwestycyjnych oraz listów zastawnych, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu wymagają obowiązkowego pośrednictwa Agenta Emisji w procesie weryfikacji poprawności emisji i rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W przypadku obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu, pośrednictwo agenta emisji jest opcjonalne.

Emitent musi zawrzeć umowę z Agentem Emisji przed rozpoczęciem składania inwestorom propozycji nabycia papierów wartościowych, o których mowa powyżej.

Podstawowa rola agenta emisji:

  1. weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę prawną emisji papierów wartościowych, w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów niezbędnych dla powstania i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych
  2. weryfikacja kompletności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących oferowania papierów wartościowych
  3. weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez emitenta warunków rejestracji w KDPW
  4. utworzenie ewidencji osób uprawnionych oraz wydawanie zaświadczeń
  5. zawarcie w imieniu emitenta umowy o rejestrację papierów wartościowych w KDPW

Niezależnie od zaangażowania Agenta Emisji każdy emitent musi zawrzeć umowę o uczestnictwo w KDPW w typie emitent, dodatkowo powinien uzyskać kod LEI. BDM oferuje emitentom wsparcie również w tym zakresie.

Agent Płatniczy

Agent płatniczy (usługa fakultatywna) to funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przez firmę inwestycyjną w KDPW w zakresie rejestracji zdarzeń związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych.

Rola Agenta Płatniczego polega na pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy KDPW oraz Emitentem w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń z obligacji, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji zdefiniowanych wypłat.

Obsługa wypłaty świadczeń z papierów wartościowych może być prowadzona poprzez KDPW, a w przypadku szczególnych zdarzeń bez pośrednictwa KDPW. Opłaty z tego tytułu określa Regulamin KDPW.

Funkcje Agenta Płatniczego:

  1. przekazywanie informacji do KDPW o każdym planowanym terminie wypłaty świadczeń,
  2. pośrednictwo w wypłacie świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych,
  3. przekazywanie do KDPW informacji dotyczących realizacji wypłaty świadczeń które nie wymagają pośrednictwa KDPW, w tym zgłaszanie faktu spełnienia lub niespełnienia świadczenia w całości lub w części w terminie jego wymagalności.

Wykonywanie działalności przez Agenta Płatniczego możliwe jest po otrzymaniu od Emitenta stosownego pełnomocnictwa. Obowiązki w zakresie realizacji zobowiązań wobec właścicieli papierów wartościowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie realizowane mogą być również bezpośrednio przez Emitenta.

Agent dokumentacyjny

Usługą uzupełniającą funkcję Agenta Emisji oraz usługę Agenta Płatniczego jest świadczona przez BDM usługa Agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 Ustawy o obligacjach ciążącego na emitencie obowiązku w zakresie przekazywania dokumentów publikowanych na stronie internetowej w wykonaniu przepisów ustawy. Zgodnie z ustawą o obligacjach dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta, emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej, do instytucji upoważnionej wskazanej w warunkach emisji. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową obsługę procesu rejestracji emisji papierów wartościowych w KDPW. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania emisji papierów wartościowych oraz rejestracji papierów wartościowych w KDPW. Współpracujemy z uznanymi na rynku finansowym w Polsce doradcami prawnymi. Udzielamy emitentowi papierów wartościowych niezbędnej pomocy na każdym etapie emisji.

Transakcje zrealizowane przez DM BDM

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Oferta obligacji - 53 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy, agent kalkulacyjny, agent dokumentacyjny

MW One Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 100 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy, agent kalkulacyjny, agent dokumentacyjny

Gmina Miasta Tarnowa
Oferta obligacji - 42 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Pozostałe

Gmina-Miasto Grudziądz
Oferta obligacji - 40,5 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Miasto Dęblin
Oferta obligacji - 13 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Łukta
Oferta obligacji - 12 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Vehis Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 10 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Miejska Kamienna Góra
Oferta obligacji - 10 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Gnojnik
Oferta obligacji - 8,1 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Gmina Ścinawa
Oferta obligacji - 7,8 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Afragola Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 5  mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Manufaktura 4 Sp. z o.o.
Oferta obligacji -4,65 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent dokumentacyjny

Gemma Invest S.A.
Oferta obligacji -3 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Fabryka Domów SPOMET S.A.
Oferta obligacji -3 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Braster S.A. w restrukturyzacji
Oferta obligacji 1,9 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Agrigento Sp. z o.o.
Oferta obligacji - 1,5 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Gmina Miejska Nieszawa
Oferta obligacji - 1,0 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji, agent płatniczy

Real Estate Value sp. z o.o.
Oferta obligacji - 1,23 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

Gmina Poraj
Oferta obligacji - 0,9 mln PLN
Organizator emisji, agent emisji

 

Potrzebujesz agenta? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie ofertę.