Prospekt Emisyjny akcje serii D i E Zakłady Magnezytowe Ropczyce

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

 

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 460.137 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.946.517 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) został zatwierdzony w dniu 8 października 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego publikowana jest zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z późn. zm.) na stronie internetowej Spółki (www.ropczyce.com.pl) oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).

 

Prospekt nie stanowi oferty publicznej akcji, zaproszenia do oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. US SECURITIES ACT of 1933), ze zmianami, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce na potrzeby dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D i E Spółki.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi zastrzeżeniami.