Parametry oferty

Termin zapisu
9 - 16 kwietnia 2019 r.
Ilość oferowanych akcji
1 300 000 
Cena maksymalna 35,50 zł
Cena emisyjna 19,00 zł
Minimalny wolumen zapisu 20 akcji
Planowany termin przydziału akcji  26 kwietnia 2019 r.
Planowany debiut na GPW S.A. Maj 2019 r.

 

Prezentacja Inwestorska

Szczegóły oferty - Prospekt emisyjny

Koszty ex-ante BoomBit S.A.

Informacja RODO Alior Bank S.A.

Informacje o cenie ostatecznej BoomBit S.A.

Jak złożyć zapis?
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia akcji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> Oferty publiczne  >> wybierz WALOR a następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji nie mniej niż 20 szt., pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia akcji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać aby wybrać WALOR,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji nie mniej niż 20 szt., pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,
Zasady składania zapisu
 • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w DM BDM S.A.
 • Zapis na Akcje Oferowane może obejmować nie mniej niż 20 i nie więcej niż 1 300 000 Akcji Oferowanych.
 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie będzie większa niż 1 300 000 Akcji Oferowanych.
 • Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
 • W przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane pozostanie na rachunku inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Nota Prawna

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki BOOMBIT S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt Emisyjny”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www. Boombit.com), (ii)  Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

 

 

Wróć