Parametry oferty

Termin zapisu
4-10 czerwca  2019 r.
Ilość oferowanych akcji
11 000 000 
Cena w zapisie od 0.90 zł do 1.00 zł
Cena emisyjna zostanie podana 11 czerwca 2019 r.
Minimalny wolumen zapisu 1 000 akcji
Planowany termin przydziału akcji  17 czerwca 2019 r.
Szczegółowe warunki oferty
Jak złożyć zapis?
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia akcji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> Oferty publiczne  >> wybierz WALOR a następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji nie mniej niż 1 000 szt., pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia akcji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać aby wybrać WALOR,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji nie mniej niż 1 000 szt., pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,
Zasady składania zapisu
 • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w DM BDM S.A.
 • Zapis na Akcje Oferowane może obejmować nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 11 000 000 Akcji Oferowanych.
 • Inwestorzy w Transzy Otwartej mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone przez jednego Inwestora, nie będzie większa niż 11 000 000 Akcji Oferowanych
 • Inwestorzy składający Zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis oraz proponowanej przez inwestora ceny za Akcję Oferowaną powiększonej o prowizję maklerską .
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych
  przypadków, kiedy inwestorowi indywidualnemu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków
  prawnych złożonego zapisu, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Nota Prawna


Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.) (Dyrektywa ta, łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym („Memorandum”) wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o CI Games S.A. („Spółka”), oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Memorandum został opublikowane i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.cigames.com) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. („Oferujący”) (www.trigon.pl).

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Memorandum.

Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji (w szczególności w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów), a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Memorandum w wersji elektronicznej dostępną na stronie internetowej Spółki lub Oferującego, a wersją Memorandum, która uległa zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, lub (ii) ochronę przed wirusami i innymi niepożądanymi skutkami, jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Memorandum w wersji elektronicznej.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka ani Oferujący nie weryfikowali informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie są odpowiedzialni za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ani rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Wróć