KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. 

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 300 000
Minimalny wolumen zapisu 50 szt.
Termin zapisu
15 - 26 listopada 2018 r.
Cena emisyjna 100,00 zł - Nie pobieramy opłaty
Oprocentowanie zmienne 5,22 %*  (3,50 p.p + WIBOR 3M)
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji 27 listopada 2018 r.
Data wykupu 27 listopada 2023 r. (5 lat)
Szczegółowe warunki oferty

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM

W celu złożenia zapisu na obligacje KRUK S.A., Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze - zapis tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

 1. Wykonaj przelew

  numer: 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
  prowadzony przez: Pekao SA O/ Bielsko-Biała
  na rzecz: Dom Maklerski BDM S.A.
  imię, nazwisko, PESEL/REGON z dopiskiem "wpłata na Obligacje KRUK SA"
  W chwili składania zapisu na akcje/obligacje wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A.
 2. Złóż zapis

  Odwiedź Punkt Obsługi Klienta i złóż zapis wraz z dyspozycją deponowania.

Zachęcamy do otwarcia specjalnego rachunku inwestycyjnego BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie

Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • W menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać IPO KRUK AG1 następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • przy próbie złożenia zapisu nie spełniającego ograniczeń podanych w Prospekcie Emisyjnym system odrzuci dyspozycję informując o tym w Powiadomieniach
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżącei powinien mieć status „WYS”,

BDM Mobile

 • Z pulpitu opcją Zlecenia bieżące >> Zlec. IPO >> przytrzymać IPO KRUK AG1
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,

BDM onLine Professional

 • W menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> wybrać z listy walor IPO KRUK AG1
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,

Jesteś zainteresowany? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Zasady składania zapisów
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL.
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
 • Podmiotami Współoferującymi Obligacje są: DM BDM S.A.,DM PKO Banku Polskiego oraz DM MBanku
 • Zapisy na Obligacje serii AG1 przyjmowane będą wyłącznie przez Współoferującego: DM BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego: Copernicus Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A.
  Zapisy na Obligacje serii AGnie będą przyjmowane przez pozostałych Współoferujących.  
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 50 (pięćdziesiąt) obligacji nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Obligacje serii AG 1 będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Jeżeli łączna liczba oferowanych obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych obligacji, inwestorom zostaną przydzielone w takiej liczbie, w jaką złożyli zapisy.
 • W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AG1, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.Ułamkowe części Obligacji serii AG1 nie będą przydzielane. Obligacje serii AG1 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AG1 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

 • Zapis na obligacje oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka.
Nota Prawna

ZASTRZEŻENIE

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 7 listopada 2018 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22 listopada 2018 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AG¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AG¹ opublikowane dnia 9 listopada 2018 roku dostępne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: www.bdm.pl. www.dm.pkobp.pl i www.mdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AG¹ będą przyjmowane przez Współoferującego Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Wróć