KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. 

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 250 000
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Termin zapisu
24 stycznia - 5 lutego 2019 r.
Cena emisyjna 100,00 zł - Nie pobieramy opłaty
Oprocentowanie zmienne 5,22 %*  (3,50 p.p + WIBOR 3M)
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji 6 lutego 2019 r
Data wykupu 6 lutego 2024 r. (5 lat)
Szczegółowe warunki oferty

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM

W celu złożenia zapisu na obligacje KRUK S.A., Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze - zapis tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

 1. Wykonaj przelew

  numer: 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
  prowadzony przez: Pekao SA O/ Bielsko-Biała
  na rzecz: Dom Maklerski BDM S.A.
  imię, nazwisko, PESEL/REGON z dopiskiem "wpłata na Obligacje KRUK SA"
  W chwili składania zapisu na akcje/obligacje wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A.
 2. Złóż zapis

  Odwiedź Punkt Obsługi Klienta i złóż zapis wraz z dyspozycją deponowania.

Zachęcamy do otwarcia specjalnego rachunku inwestycyjnego BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie

Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • W menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać IPO KRUK AG2 następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • przy próbie złożenia zapisu nie spełniającego ograniczeń podanych w Prospekcie Emisyjnym system odrzuci dyspozycję informując o tym w Powiadomieniach
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżącei powinien mieć status „WYS”,

BDM Mobile

 • Z pulpitu opcją Zlecenia  >> Nowe IPO >> kliknąć KRUK AG2
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,

BDM onLine Professional

 • W menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> wybrać z listy walor IPO KRUK AG2
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,

Jesteś zainteresowany? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Zasady składania zapisów
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL.
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
 • Podmiotami Współoferującymi Obligacje są: DM BDM S.A.,DM PKO Banku Polskiego oraz DM MBanku
 • Zapisy na Obligacje serii AG2 przyjmowane będą wyłącznie przez Współoferującego: DM BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego: Copernicus Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A.
  Zapisy na Obligacje serii AG2 nie będą przyjmowane przez pozostałych Współoferujących.  
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych.
 • W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AG2, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.Ułamkowe części Obligacji serii AG2 nie będą przydzielane. Obligacje serii AG2 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AG2 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

 • Zapis na obligacje oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka.
Nota Prawna

ZASTRZEŻENIE

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 10 stycznia 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 1 lutego 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AG2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AG2 opublikowane dnia 16 stycznia 2019 roku dostępne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: www.bdm.pl. www.dm.pkobp.pl i www.mdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AG2 będą przyjmowane przez Współoferującego Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Wróć