PKN ORLEN S.A. jest międzynarodową grupą kapitałową z branży paliwowo-energetycznej od dziewięciu lat nieprzerwanie uznawaną za najcenniejszą polską markę. PKN ORLEN S.A. od siedemnastu lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach indeksów WIG20, WIG30 oraz skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie Respect Index.

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych do 2.000.000
Termin zapisu
18 - 25 (29*) czerwca 2018 r.
Oprocentowanie zmienne Marża dla Obligacji 1,20 %
Stopa bazowa dla Obligacji WIBOR 6M
Wypłata odsetek półrocznie
Przydział obligacji 27 (3*) lipca 2018 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości 3 lipca 2018 r.*
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu 19 lipca 2018 r.*
Przewidywany Dzień Emisji 13 lipca 2018 r.
Dzień ostatecznego wykupu 13 lipca 2022 r.

* - termin może ulec zmianie np. w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów

Cena Obligacji

Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje:

Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna
18.06.2018 100,00
19.06.2018 100,01
20.06.2018 100,02
21.06.2018 100,02
22.06.2018 100,03
23.06.2018 100,04
24.06.2018 100,05
25.06.2018 100,06

 

Dom Maklerski BDM S.A. nie pobiera prowizji.

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów

Sposób przydziału Obligacji – zasada podstawowa

Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.

Obligacje danej serii będą przydzielane Inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy.

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów

Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

 1. Złożenie zapisu przed Dniem Przekroczenia Zapisów
  Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje danej serii w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.
 2. Złożenie zapisu od Dnia Przekroczenia Zapisów
  Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych w danej serii, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.
  Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji danej serii będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje danej serii zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji danej serii. Dla potrzeb zdania poprzedniego liczba Obligacji danej serii, na które ten sam Inwestor złoży zapisy nie będzie sumowana. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje danej serii, Obligacje takie zostaną przydzielone Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji, w drodze losowania. Inwestorowi w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Obligacji danej serii niż liczba, na którą złożył zapis. Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach jak przykładowo, duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii, złożony przez Inwestora, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż jedna Obligacja danej serii, będzie to oznaczać nie przydzielenie ani jednej Obligacji danej serii takiemu Inwestorowi. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów Obligacje danej serii zapisy nie będą przyjmowane. Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów (jeżeli nastąpi) zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki (www.orlen.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie. Dodatkowo w celach informacyjnych informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów (jeżeli nastąpi) dostępna będzie na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów, złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, niedojścia emisji danej serii Obligacji do skutku, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu w terminie do 10 dni bez żadnych odsetek lub odszkodowań.

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM

Dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze - zapis tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

 • Przelej środki pod zapis na konto 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
  Konto prowadzone jest przez Pekao SA O/ Bielsko-Biała. Właścicielem rachunku jest Dom Maklerski BDM S.A.. 
  W treści podaj: imię, nazwisko, PESEL/REGON dopisek "wpłata na obligacje PKN ORLEN S.A."
 • W celu złożenia zapisu udaj się do Punktu Obsługi Klienta.
  W chwili składania zapisu na obligacje PKN ORLEN S.A. wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A.
 • Zachęcamy do zdeponowania obligacji na specjalnym rachunku inwestycyjnym BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie:
Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać OBL PKN E następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać OBL PKN E,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,

BDM onLine Professional

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> w polu WALOR należy wybrać OBL PKN E
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >> Zlecenia Online >> i posiadać status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

Masz pytanie? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Zasady składania zapisów
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację i nie więcej niż na liczbę Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.
 • Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów.
 • Zapisanie Obligacji na rachunku papierów wartościowych inwestora nastąpi 3 lipca 2018. Termin może ulec zmianie np. w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów.
 • Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych zapisami inwestorów od początku okresu przyjmowania zapisów do końca danego dnia przyjmowania zapisów, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych, inwestorom którzy złożyli zapisy w danym dniu przyjmowania zapisów zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy
 • Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych zapisami inwestorów od początku okresu przyjmowania zapisów do końca danego dnia przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych, zapisy inwestorów złożone w tym dniu będą podlegać proporcjonalnej redukcji.
 • Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.
 • W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów, złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, niedojścia emisji danej serii Obligacji do skutku, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu w terminie do 10 dni bez żadnych odsetek lub odszkodowań.
 • Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów Obligacji danej serii zapisy nie będą przyjmowane.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka lub w formie przelewu.
NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki PKN ORLEN SA. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN SA jest opublikowany w związku z nią prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wróć