Pismo Zarządu GETBACK Spółkę Akcyjną skierowane do Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

 Treść pisma