Zarząd

Jacek Rachel Prezes Zarządu
Tomasz Lalik Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Myrczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Kasza Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Podsiadło Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Szabla Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Kapitał Zakładowy wynosi 19.796.924,00 zł opłacony w całości, składa się z 10.701.040 akcji o wartości nominalnej 1,85 zł każda.

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Jacek Rachel 1 799 869 16,82% 16,82%
Lech Głogowski 1 529 999 14,30 % 14,30 %
Janusz Smoleński 1 728 979 16,16 % 16,16 %
SGB Bank S.A. 1 270 000 11,87 % 11,87 %

Schemat organizacyjny Domu Maklerskiego BDM SA

Schemat Organizacyjny DM BDM S.A. (104.3 KiB)