W przypadku transakcji o znacznych wolumenach umożliwiamy ich dokonywanie poza rynkiem (poza aktualnym karnetem zleceń) – w formie tzw. „pakietówek”.

Zlecenie pakietowe pozwala na dokonanie transakcji z umówionym partnerem, bez bezpośredniego wpływania na dokonywane w danym momencie transakcje rynkowe (w tym również przy cenach odbiegających, od tych obowiązujących w regularnym obrocie).

Biorąc pod uwagę, iż w przypadku zleceń pakietowych dom maklerski ponosi niższe opłaty na rzecz GPW, transakcje takie mogą odbywać się przy niższych prowizjach ponoszonych przez klientów (w porównaniu do stawek obowiązujących przy standardowych zleceniach).

Rodzaje transakcji pakietowych i ich najważniejsze cechy:

1.Transakcja sesyjna:

a) dokonywana w godzinach 8.30-17.05

b) minimalna wartość transakcji pakietowej określona jest w stosownej uchwale Zarządu Giełdy

w przypadku akcji nie ujętych w Uchwałach stosuje się następujące wartości

  • akcje z indeksu WIG20 – 2.000.000zł,
  • akcje z indeksu mWIG40 – 1.000.000zł,
  • pozostałe akcje notowane na rynku regulowanym – 250.000zł.

c) maksymalna różnica pomiędzy ceną w zleceniu pakietowym, a ostatnim kursem giełdowym danego instrumentu:

  • akcje notowane na NewConnect – 20%,
  • akcje z rynku regulowanego – 10%.

2.Transakcja pozasesyjna

a) dokonywana w godzinach 17.05-17.20.

b) możliwa jedynie w przypadku instrumentów notowanych na rynku regulowanym (t.j. niemożliwa dla akcji notowanych na NewConnect).

c) minimalna wartość transakcji pakietowej określona jest w stosownej uchwale Zarządu Giełdy

w przypadku akcji nie ujętych w Uchwałach stosuje się następujące wartości

  • akcje z indeksu WIG20 – 2.000.000zł,
  • akcje z indeksu mWIG40 – 1.000.000zł,
  • pozostałe akcje notowane na rynku regulowanym – 250.000zł.

d) różnica pomiędzy ceną akcji w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 40%.
Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta, ważona obrotami.